ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                                                                                                                                          Wzdół Rządowy, dn.07.05.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym

 1. NABYWCA

Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn

NIP 657 251 52 40

 1. ODBIORCA

Zespoł Szkół we Wzdole Rządowym, Stara Wieś 28, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie,
tel./ fax 41 3120209

e-mail: spzwzdol@o2.pl

 

III.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup książek do biblioteki szkolnej

w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w Zespole Szkół im. Oddz. AK „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup książek do biblioteki szkolnej oraz dostawa ich do siedziby Odbiorcy według przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1.
 2. Dostawa książek odbędzie się na koszt Dostawcy.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 5. Książki muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i usterek, wydanie najnowsze. Nie mogą to być wersje kieszonkowe ani skrócone wersje książek!
 6. Kod CPV 22113000-5 książki biblioteczne.
 7. Zamawiający ma prawo do reklamacji, zwrotów, wymiany produktu, który posiada wadę na koszt Dostawcy.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie przedłożonej przez Dostawcę faktury, płatne przelewem w terminie 14 dni od otrzymania faktury. Warunkiem przedłożenia faktury jest podpisany przez Odbiorcę i Dostawcę protokół odbioru. Fakturę należy wystawić na:

Nabywca: Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, NIP 657-251-52-40 ;

Odbiorca: Zespoł Szkół we Wzdole Rządowym, Stara Wieś 28, 26-010 Bodzentyn,
woj. świętokrzyskie, tel./ fax 41 3120209

 

 1. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3

 

 1. PROCEDURA
 2. Dostawcy składają oferty, zawierające załącznik nr 2 – formularz oferty oraz załącznik nr 3 – oświadczenie w kopertach opatrzonych adresem zwrotnym oraz zaadresowanych na szkołę.
 3. Kryteria oceny ofert:

– cena brutto – 100%

 1. Adres strony internetowej, na której jest udostępniona informacja o zapytaniu: www.szkolawewzdole.pl
 2. Termin składania ofert: 5 czerwca 2018 r. godz. 9.00
 3. Termin otwarcia oferty: 5 czerwca 2018 r. godz. 10.00
 4. Termin dostawy: do 31 lipca 2018 r.
 5. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Koperta winna być zaadresowana na adres Odbiorcy: Zespoł Szkół we Wzdole Rządowym, Stara Wieś 28, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie oraz powinna być opisana następująco: „Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
  w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym, Stara Wieś 28, 26-010 Bodzentyn,
  woj. świętokrzyskie, tel./ fax 41 3120209

„Nie otwierać przed godz. 10.00, dnia 5 czerwca 2018 r.”

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.szkolawewzdole.pl

9.Osoby do kontaktu: Lidia Barwicka, Edyta Linek; tel. 41 3120209

 Załącznik nr 1 

Updated: 2018-05-15 — 10:33
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme