KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Zgodnie z

Rozporządzeniem MEN z dn. 20 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz.492 oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 20 mraca 20202r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu ośwaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz 493)

w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym

w czasie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

prowadzone jest kształcenie na odległość.

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

Działania w ramach nauczania zdalnego w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym są prowadzone w oparciu m.in. o:

– dziennik elektroniczny;

– komunikację poprzez pocztę elektroniczną;

– materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;

– zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;

– media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;

– lekcje online;

– programy telewizji publicznej i audycje radiowe wskazane przez nauczyciela;

– zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;

– podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada.

 – kontakt telefoniczny z nauczycielem;

– inne sposoby wskazane przez  nauczyciela, w porozumieniu z dyrekcją szkoły i przy wsparciu organu prowadzącego.

Ważne! Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on-line, czy tzw. wideo lekcje! Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem.

DRODZY UCZNIOWIE!

1. Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiążcie kontakt z wychowawcą i nauczycielami.

2. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego – zorganizujcie naukę własną w domu.

3. Pamiętajcie, najlepsze efekty daje praca systematyczna!

4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).

5. Pamiętaj, że czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!

6. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.

7. Pamiętaj o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

RODZICU!

1. Zachęcaj dzieci do samodzielnej pracy.

2. Bądź w stałym kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnij swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystaj bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzaj stronę internetową szkoły.

3. W miarę możliwości wspieraj (ale nie wyręczaj!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac

4. Jeśli jesteś rodzicem dziecka w wieku przedszkolnym wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, na większe usamodzielnienie swojego dziecka – oczekuj od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach w domu np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania, czy nawet podczas wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu, w których bardzo często, z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane. Wykorzystaj pobyt dziecka w domu na rozmowy z nim na różnorodne tematy. W ten sposób będziesz wzbogacał słownictwo swojego dziecka. Znajdź czas na czytanie dzieciom i z dziećmi. Korzystaj z edukacyjnych programów telewizyjnych, zaproponuj dziecku gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe. Korzystaj z porad i propozycji nauczyciela. Nie unikaj kontaktu z nim. Pytaj o wszystko i dziel się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka. W sytuacji zawieszenia pracy przedszkoli i szkół, to na Tobie i nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za edukowanie dziecka i stwarzanie mu warunków do wszechstronnego rozwoju. Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować. Układać, sprzątać, czuć się bezpiecznie i swobodnie w swej aktywności. Powinno także ruszać się i wykonywać wiele prostych ćwiczeń gimnastycznych

5. Jeśli jesteś rodzicem dziecka z klas 1-3 czas, w którym dziecko nie chodzi do szkoły, wykorzystaj z pożytkiem dla dziecka. Pozwól, by stało się ono bardziej samodzielne, lepiej zorganizowane, odpowiedzialne. Pobyt w domu stwarza dodatkowe możliwości wykorzystania czasu na rozmowy z dziećmi na interesujące je tematy. W ten sposób wzbogacasz ich słownictwo i wiedzę o świecie. Wykorzystaj pobyt w domu na wspólne czytanie książek, rozmawianie o nich, objaśnianie. Głośne czytanie oraz słuchanie tekstu czytanego jest najlepszą metodą nauki czytania. Próbuj włączać dzieci w możliwe do wykonania na ich poziomie wszelkie prace domowe, których przebieg można wzbogacać np. o aspekty matematyczne (obliczanie kalorii produktów użytych do wykonania ciasta, ważenie, odmierzanie, odliczanie), o aspekty związane z ochroną środowiska (np. segregacja śmieci i rozmowa o tym procesie) czy aspekty związane z rozumieniem własnych emocji (np. podczas gier planszowych doświadczanie radości zwycięstwa czy akceptowania przegranej). Nauka w domu, to także możliwość realizowania rodzinnych projektów edukacyjnych, wspieranych przez nauczyciela

Dyrekcja Zespołu Szkół we Wzdole

Updated: 2020-03-25 — 09:36
Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme