E-DZIENNIK

Regulamin Funkcjonowania

Dziennika Elektronicznego

w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym

– wyciąg

(Regulamin w pełnym brzmieniu do wglądu w szkole)

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. W szkole, za pośrednictwem strony https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminabodzentyn funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej oraz obsługującej system dziennika elektronicznego.
 2. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa odpowiadają: firma nadzorująca pracę dziennika internetowego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych oraz rodzice
  w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa.
 3. Podstawą prawną funkcjonowania dziennika elektronicznego, przechowywania i przetwarzania w nim danych uczniów, rodziców oraz dokumentowania przebiegu nauczania jest: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 4. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych:

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Ustawa prawo oświatowe: (Dz. U z 2018r. poz 996, 1000 i 1290); Ustawa o Systemie Oświaty (Dz. U
z 2017r. poz 2198, 2203 i 2361); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Poz. 1646)

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 • Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół we Wzdole Rządowym
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 • Regulamin Dziennika Elektronicznego został opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 • Pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w poniższym dokumencie oraz przestrzegania przepisów obowiązujących w szkole.
 • Rodzice na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym oraz uczniowie na początkowych godzinach wychowawczych mają możliwość zapoznania się ze sposobem działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego.
 • Wszystkie moduły składające się na dziennik elektroniczny zapewniają realizację zapisów, które zamieszczone są w:
  • Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania;
  • Przedmiotowych Zasadach Oceniania.
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania znajduje się w statucie szkoły, natomiast  Przedmiotowe Zasady Oceniania dostępne są u nauczyciela przedmiotu.
 • Zasady korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców/prawnych opiekunów, uczniów oraz pracowników szkoły określone są w umowie zawartej pomiędzy firmą zewnętrzną dostarczającą system dziennika elektronicznego a placówką szkolną, z zastrzeżeniem, że rodzicowi przysługuje prawo bezpłatnego wglądu do informacji o swoim dziecku w placówce szkolnej. Jeśli zaistnieje taki przypadek to (w asyście dyrektora, wychowawcy, nauczyciela przedmiotowego lub pedagoga) rodzicowi udostępnia się za pomocą komputera wszystkie informacje dotyczące jego dziecka
  z zachowaniem poufności danych osobowych. Rodzicom zaleca się prezentować dane ucznia poprzez wykorzystanie modułu Kartoteki Uczniowskiej, dostępnego w dzienniku elektronicznym.

ROZDZIAŁ 2. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM.

 1. Każdy użytkownik posiada własne konto w systemie dziennika elektronicznego, za które osobiście odpowiada.
 2. (…)
 3. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się loginem i hasłem do systemu, które poznał na szkoleniu (nauczyciele na szkoleniu przez administratora, rodzice na zebraniu, uczniowie na zajęciach).
 4. (…)
 5. Każdy użytkownik (Administrator Dziennika Elektronicznego, Dyrektor Szkoły, Wychowawca Klasy, Nauczyciel, Pracownik Sekretariatu, Rodzic, Uczeń, Pedagog) utrzymuje w tajemnicy hasło umożliwiające dostęp do zasobów sieci. Zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy hasła,  także po upływie jego ważności.
 6. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało odczytane/wykradzione przez osobę nieuprawnioną, użytkownik zobowiązany jest do osobistego poinformowania o tym fakcie Administratora Dziennika Elektronicznego.
 7. W szkole funkcjonują następujące  konta  posiadające określone uprawnienia obsługi e-dziennika:
  1. ADMINISTRATOR SZKOŁY (…)
  1. DYREKTOR SZKOŁY. (…)
  1. WYCHOWAWCA KLASY. (…)
  1. NAUCZYCIEL. (…)
  1. SEKRETARIAT. (…)
  1. RODZIC.
   1. Przeglądanie  ocen swojego podopiecznego.
   1. Przeglądanie nieobecności swojego podopiecznego.
   1. Dostęp do wiadomości systemowych.
   1. Dostęp do konfiguracji własnego konta.
  1. UCZEŃ.
   1. Przeglądanie własnych ocen.
   1. Przeglądanie własnej frekwencji.
   1. Dostęp do wiadomości systemowych.
   1. Dostęp do konfiguracji własnego konta.
 8. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z REGULAMINEM DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO.(…)

ROZDZIAŁ 3. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM.

 1. W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji służą moduły: WIADOMOŚCI, INFORMACJE, ZADANIA DOMOWE, SPRAWDZIANY, USPRAWIEDLIWIENIA
 2. Nauczyciel nie ma obowiązku odpowiadać na każdą wiadomość przesłaną za pomocą modułu WIADOMOŚCI. Podstawową formą kontaktu między rodzicem/opiekunem a nauczycielem są zebrania i konsultacje.
 3. Użytkownik systemu dziennika elektronicznego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. nie ma prawa umożliwiać korzystania z zasobów osobom trzecim.
 4. Funkcjonowanie szkoły nie przewiduje innych form przekazywania informacji rodzicom
  i uczniom niż te, które są określone w procedurach funkcjonowania dziennika elektronicznego. Szkoła może, na życzenie rodzica/prawnego opiekuna, udostępnić papierowe wydruki, które są przewidziane dla konta Rodzica w systemie dziennika elektronicznego.
 5. Pracownikom szkoły nie wolno udzielać żadnych poufnych informacji z dziennika elektronicznego. Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne. Nie wolno przekazywać żadnych informacji (np. o hasłach, ocenach, frekwencji itp.) rodzicom i uczniom drogą telefoniczną, która nie pozwala na jednoznaczną weryfikację tożsamości drugiej osoby.
 6. Moduł WIADOMOŚCI służy do komunikacji i przekazywania informacji. Należy go wykorzystywać, jeśli potrzebna jest informacja zwrotna o przeczytaniu wiadomości lub odpowiedź na pytanie oraz gdy chcemy przekazać wiadomość pewnej grupie osób, np. uczniom tylko jednej klasy.
 7. Moduł USPRAWIEDLIWIENIA służy do usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole przez rodziców i prawnych opiekunów. W uzasadnionych przypadkach wychowawca ma prawo odrzucić usprawiedliwienie, a następnie powinien skontaktować się z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia w celu wyjaśnienia wątpliwości.
 8. Odczytanie informacji przez rodzica/opiekuna i nauczyciela zawartej w module WIADOMOŚCI jest równoznaczne z odczytaniem treści komunikatu, co potwierdzone zostaje automatycznie odpowiednią adnotacją systemu przy wiadomości. Adnotację potwierdzającą odczytanie wiadomości w systemie uważa się za dowód dostarczenia jej do rodzica/prawnego opiekuna ucznia i nauczyciela.
 9. Ważne szkolne zarządzenia, polecenia itp. dyrektor i wicedyrektorzy przesyłają do nauczycieli za pomocą modułu WIADOMOŚCI oraz INFORMACJE. Odczytanie jej przez nauczyciela jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości.

ROZDZIAŁ 4. ADMINISTRATORZY DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. (…)

ROZDZIAŁ 5.  DYREKTOR SZKOŁY. (…)

ROZDZIAŁ 6.  WYCHOWAWCY KLAS. (…)

ROZDZIAŁ 7.  NAUCZYCIELE. (…)

ROZDZIAŁ 8.  SEKRETARIAT. (…)

ROZDZIAŁ 9.  RODZICE – PRAWNI OPIEKUNOWIE. (…)

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają swoje niezależne konto w systemie dziennika elektronicznego zapewniające podgląd postępów edukacyjnych ucznia oraz dających możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów.
 2. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego, fakt ten potwierdza podpisem w obecności wychowawcy klasy.
 3.  Dostęp rodziców i ich dzieci do poszczególnych modułów w dzienniku elektronicznym jest określony na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą zewnętrzną a Dyrektorem Szkoły.
 4. Rodzic/prawny opiekun usprawiedliwia nieobecności za pomocą modułu USPRAWIEDLIWINIA, nie później niż na tydzień po powrocie ucznia do szkoły i na tydzień przed zakończeniem danego semestru. W przypadku zaplanowanej nieobecności, rodzic/prawny opiekun może dokonać wpisu usprawiedliwienia z wyprzedzeniem.
 5. Rodzic osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.
 6. Jeśli występują błędy we wpisach dziennika elektronicznego, rodzic ma prawo do odwołania się. Może również o tym fakcie powiadomić za pomocą WIADOMOŚCI Wychowawcę Klasy

ROZDZIAŁ 10.  UCZEŃ.

 1. W pierwszych tygodniach nauki uczniowie będą zapoznani przez wychowawcę klasy z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego.
 2. Uczeń przy obsłudze swojego konta w dzienniku elektronicznym ma takie same prawa, obowiązki i uprawnienia jak rodzic na swoim koncie.

ROZDZIAŁ 11.  WAGI OCEN.

Wagi ocen oznaczają ich udział w ocenie końcowej, ważność. Nie są jednak bezpośrednim wyznacznikiem oceny końcowej. Na ocenę śródroczną i roczną wpływ mają też inne czynniki, ustalane przez nauczycieli uczących danego przedmiotu w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.

Każdy nauczyciel wybiera wagę indywidualnie z zakresu 1-6. Zaleca się, aby wagi z tego samego przedmiotu były ujednolicone u wszystkich uczących nauczycieli.

Kategorie wag (*lista kategorii ocen może być uzupełniana o kolejne wpisy w trakcie trwania roku szkolnego, według potrzeb nauczycieli):

– aktywność

– odpowiedź ustna

– kartkówka

– praca klasowa/sprawdzian

– zadanie domowe

– zadanie dodatkowe

– testy sprawnościowe

– prace plastyczne/techniczne

– umiejętności muzyczne

ROZDZIAŁ 12. POSTĘPOWANIE W CZASIE AWARII I EWAKUACJI. (…)

ROZDZIAŁ 13.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE. (…)

Regulamin Dziennika Elektronicznego w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym obowiązuje od  01.09.2020.

Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme