DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność cyfrowa:

Zespół Szkół we Wzdole Rządowym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym pod adresem:

www.szkolawewzdole.pl

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.03.2021 r.

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem strony internetowej Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym.

W  Zespole Szkół we Wzdole Rządowym przeprowadzono samoocenę dostępności cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w Ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony – Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa www.szkolawewzdole.pl spełnia wymagania na dzień 22.03.2021 r. w 96,43 %

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej, strona jest nadal dostosowywana do w/w wymagań.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy  o kontakt pod adresem e-mail: spwzdol@o2.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Zespół Szkół we Wzdole Rządowym mieści się w dwóch budynkach pod adresem:

 Szkoła Podstawowa im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy”

Stara Wieś 28

26-010 Bodzentyn

tel. / fax 41 312 02 09

Do budynku szkoły podstawowej prowadzi sześć wejść:

1. Od strony północnej są dwa wejścia: główne i boczne.  Prowadzą do nich schody, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

2. Od strony zachodniej tj. od strony kompleksu sportowego „ORLIK” znajdują się dwa wejścia,  jedno dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

3. Dwa kolejne wejścia: od południa i od wschodu wyposażone w schodki, nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

4. Na terenie szkoły jest utwardzony parking, ale nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, pętli indukcyjnych.

6. Na parterze budynku, w części gdzie znajduje się  hala sportowa znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, druga toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku koło stołówki.

7. Budynek składa się z suteren, w których znajdują się pomieszczenia kuchenne oraz szatnie parteru oraz dwóch kondygnacji nadziemnych, budynek nie jest wyposażony w windy osobowe.

8. Do budynku szkoły istnieje możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

9. W szkole żaden z pracowników nie posługuje się  językiem migowym.

Samorządowe Przedszkole we Wzdole Rządowym

Stara Wieś 28

26-010 Bodzentyn

tel. 41 312 02 05

1. Od strony południowej jest jedno wejście główne, ze schodami, od strony zachodniej jest wejście do pomieszczeń kuchennych wyposażone w dwa schodki, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

2. Na terenie przedszkola nie ma parkingu.

3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, pętli indukcyjnych.

4. Budynek jest parterowy, nie posiada toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

5. Do budynku przedszkola istnieje możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

6. W przedszkolu żaden z pracowników nie posługuje się  językiem migowym.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w szkole, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w placówce), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

• e-mail na adres: spwzdol@o2.pl
• telefonicznie na nr: +48 (41) 312-02-09
• listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez szkołę)
 

Koordynator ds. dostępności:

mgr Justyna Sikora

tel. 41 312-02-09

e-mail: spwzdol@o2.pl

Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme