HISTORIA SZKOŁY

Najważniejsze wydarzenia z historii szkoły we Wzdole Rządowym

 

1818r.   Pierwsza nieudana próba utworzenia szkoły elementarnej.

1864r.   Od 1 października 1864r. do 5 maja 1885r. lokal na szkołę elementarna udostępnił ks. proboszcz Antoni Lipiński. Uczęszczało 36 dzieci.

1866r.   23  listopada 1866r. oddano nauczycielowi drewniany budynek. Składał się z 3 izb i zabudowań gospodarczych. Nie był to nowy budynek więc wymagał ciągłych remontów.

1909r.   Zebranie wiejskie podjęło uchwałę o budowie nowej murowanej szkoły.  Konkretnych zadań nie ustalono ze względu na brak środków.

1911r.   21 lutego 1911r. władze gminy w Bodzentynie podpisały z mieszkańcem Suchedniowa Mikołajem Kaczmarskim kontrakt na budowę murowanego budynku szkolnego.

1912r.   15 października 1912 r. oddano do użytku nowo wybudowany budynek szkolny oraz budynki gospodarcze: stodołę, stajnię oraz studnię. Ten budynek okazał się wkrótce dla szkoły nie wystarczający , aż do 1933r. trzeba było korzystać z pomieszczeń prywatnych u Jana Różyckiego, Władysława Białka, Edmunda Sowy, Franciszka Zielińskiego, Jana Tokarczyka, Władysława Domańskiego, Ignacego Łubka, Stanisława Kisiela i u innych.

Budynek ten stoi do dnia dzisiejszego. Po okupacji zajmowany był przez Urząd Pocztowy i Spółdzielnię Zdrowia, a  od 1978r. przez Przedszkole Publiczne.

1913/25r.  Uchwała z 12 sierpnia 1913r.  o wprowadzeniu w gminie Bodzentyn powszechnego nauczania doprowadziła do  powołanie szkółek we Wiączce w budynku Ignacego Łubka, we Wzdole Plebańskim (Ściegni) w budynku Stanisława Kisiela i Władysław Domańskiego w Hucisku. 1 marca 1914r. rozpoczęła pracę Szkoła Początkowa w Siekiernie-Podmielowcu w budynku Wincentego Synowca, a później w budynku pokarczemnym w Starej Wsi.

1925r.  Reorganizacja szkół – likwidacja samodzielnych szkółek we Wiączce, Hucisku i Wzdole Plebańskim na rzecz V-klasowej szkoły Powszechnej we Wzdole Rządowym. Dwie klasy mieściły się w budynku szkolnym, dla innych trzeba było wynajmować sale w budynkach prywatnych.

1928r.    Wydanie zezwolenia na budowę murowanego gmachu na VII-klasową szkołę.

1930r.    We Wzdole Rządowym działa VI-klasowa szkoła ,do której uczęszczają dzieci ze Wzdołu Rządowego, Wzdołu Kościelnego, Wiączki, Kamieńca, Ścigni, Orzechówki, Aleksandrówki, Huciska.  11marca 1930 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie wydało orzeczenie w sprawie organizacji VII-klasowej szkoły powszechnej we Wzdole Rządowym zastrzegając,  że orzeczenie wejdzie w życie z chwilą oddania nowego budynku szkolnego.

5 czerwca poświęcono  kamień węgielny pod nową szkołę powszechną.

1933r.     Pierwsze klasy rozpoczęły naukę w nowej szkole, ale do wykończenia wszystkich pomieszczeń zabrakło funduszy. Oddawanie kolejnych sal lekcyjnych trwało długo, aż  do 1956r.

1939r.     Naukę rozpoczęto w październiku, ze względu na brak sił nauczycielskich  nie funkcjonowała klasa siódma. Naukę prowadziło 5 nauczycieli. Prowadzona była  w całości w nowym budynku szkolnym. Lekcje prowadzone były  bez podręczników.

Aleksander Rokicki i Maria Furmankiewicz prowadzili tajne nauczanie w zakresie tych przedmiotów ,które okupant zabronił nauczać w szkole powszechnej czyli  historii i geografii.

1944r.  15 sierpnia 1944r. zajęcie budynku przez oddział własowców, budynek został zdewastowany, nauka odbywała  się w domach prywatnych.

1945r.  Od lutego 1945 r. rozpoczyna się nauka w budynku szkolnym.  453 uczniów ma do dyspozycji 6 sal lekcyjnych  , pracę z uczniami rozpoczęło 4 nauczycieli, nauka prowadzona jest na dwie zmiany.

1951r.  Zorganizowano Publiczne Przedszkole. Pierwsze lata działalności przedszkole prowadziło w pomieszczeniach szkolnych.

1956r.  Oddano do użytku salę gimnastyczną, szkoła wówczas miała do dyspozycji 8 sal lekcyjnych.

1964r.  28 czerwca 1964r. odsłonięcie na placu szkolnym pomnika ofiar faszyzmu. Autorem pomnika był rzeźbiarz Stefan Dulny. W uroczystości odsłonięcia wzięło udział około 2 tys. osób.

1966r.   13 listopad 1966r. powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły , który zaplanował budowę drugiego budynku.  Budowa mogła być realizowana tylko przy  dużym  wsparciu finansowym społeczeństwa Wzdołów.

1968r.    Po raz pierwszy szkołę opuścili absolwenci kl. VIII.

1969r.    Rozpoczęcie budowy drugiego budynku dydaktycznego, budowa trwała do 1972r. Oddany budynek posiadał centralne ogrzewanie.

1971r.   Wprowadzono kl. ,,0” dla sześciolatków.

1972r.    Oddanie nowego budynku, nauka odbywa się na jedna zmianę.

1969/90r. W szkole pracuje około 30 nauczycieli w większości z wykształceniem wyższym mgr.

W szkole działa biblioteka, kuchnia, spółdzielnia uczniowska.

1991 r.  Szkoła otrzymuje wybudowany w czynie społecznym kompleks sportowy: boisko trawiaste do piłki nożnej 60 m x 42 m; 100 m bieżnia żużlowa; skocznia w dal.

28.05.1997r. Szkoła otrzymuje imię  Oddziału Armii Krajowej ,,Wybranieccy”. Akt nadania wręcza Naczelnik Wydziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Starachowicach mgr Cezary Berak.

W trakcie uroczystości szkoła otrzymuje sztandar, poświęcona jest pamiątkowa tablica.

W uroczystości wzięła udział duża liczba kombatantów członków Światowego Związku Żołnierzy AK. Główne uroczystości odbyły się na nowo wybudowanym boisku o nawierzchni asfaltowej.

W uroczystościach uczestniczyło ponad tysiąc osób.

1998 r Do szkoły zakupiono pierwsze trzy nowe  komputery.

1999r.    W szkole we Wzdole Rządowym zostaje powołany Zespól Szkół w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. Od 1 września 1999r. naukę w  I klasie gimnazjum podjęło 98 uczniów,  którzy ukończyli 6 klas szkoły podstawowej. Byli to uczniowie ze Szkół we Wzdole, Siekiernie, Leśnej i Psarach.

2000r.Od 1 września 2000r. decyzją Rady Miejskiej w Bodzentynie szkoła we Wzdole prowadzi Filię Szkoły Podstawowej w Siekiernie. Ostatni rocznik kończył VIII klasą szkoły podstawowej.

2002r. Publiczne Gimnazjum  we Wzdole Rządowym Uchwałą Rady Miejskiej w Bodzentynie

z 30.04.2002 r. otrzymuje imię Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy”. Akt nadania wręczył

w czasie uroczystości Dnia Patrona w dniu 12.05.2002r. przewodniczący Rady Miejskiej w Bodzentynie mgr Zdzisław Łapka.

W październiku 2002r. rozpoczyna się budowa dużej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół we Wzdole Rządowym, budowa trwa do 30.04.2004r.

2004r.  16.09.2004r. uroczyste poświecenie i oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej. Boisko na sali ma wymiary 36m x 20,5m; ponadto sala posiada 3 szatnie, prysznice, magazyny, sale do gimnastyki korekcyjnej. Całkowity koszt budowy 2 030 000zł. pokryty w całości z budżetu Gminy Bodzentyn.

2005r.  Od 1.09.2005r. uczniowie zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Siekiernie dowożeni są do Szkoły we Wzdole Rządowym.

2010r.  15 maja 2010r. oddano do użytku boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią ,,Orlik” koszt inwestycji1 250 000zł. Koszty pokrywali: Ministerstwo Sportu 330 000zł. , Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 330 000zł. , a resztę Gmina Bodzentyn.

Po długoletnich staraniach w lipcu przystąpiono do kapitalnego remontu ,,starego budynku” który eksploatowany był od 1933r. Największą uciążliwością i zagrożeniem były drewniane stropy. Planowany koszt inwestycji 2 200 000zł. Remont jest współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013r.

Kierownicy-Dyrektorzy Szkoły we Wzdole Rządowym.

 Brak danych do 1864 r.

1864-1865 Stanisław Karsznicki

1865-1866 Łukasz Jaworski

1866-1868 Henryk Orzechowicz

1868-1870 Honorata Jaworska-Strachowska

1870-1885 Władysław Urbański

1885-1895 Ignacy Malczyk

1895-1901 Franciszek Jaros

1901-1904 Józef Kozłowski

1904-1906 Jan Pichel

1906-1932 Józef Kozłowski / ponownie/

1932-1934 p.o. Jan Marek

Aleksander Rokicki

Feliks Koczur

1934-1947 Aleksander Rokicki

1947-1949 p.o.  Franciszek Syzdół

1949-1967 Aleksander Rokicki /ponownie/

1967-1989 mgr Marian Banach

1989-2018 mgr inż. Janusz Wojkowski

2018-   mgr Roman Pytel

pub-8171362515273431
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.