PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA WYSTĘPOWANIU WSZAWICY ORAZ PROCEDURA POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU JEJ STWIERDZENIA

 W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1604)

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078)

 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotne (Dz. U. 2021 poz. 540).

 

1. Cel procedury.

 

Procedura ma pomóc w zapewnieniu higienicznych warunków pobytu dzieci w placówce oświatowej oraz chronić przed wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się wszawicy na jej terenie.

 

2. Zakres procedury.

 

Procedura dotyczy postępowania mającego na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wszawicy w placówce oraz postępowania w przypadku jej stwierdzenia.

 

3. Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności.

 

 •  Rodzice (opiekunowie prawni): znajomość zasad profilaktyki wszawicy oraz świadomość jej nawykowego stosowania.
 • Uczniowie: Znają i przestrzegają zasady profilaktyki i zwalczania wszawicy.
 • Nauczyciele: Znają zasady profilaktyki i zwalczania wszawicy, zwracają uwagę na ich przestrzeganie w trakcie zajęć, zgłaszają Dyrektorowi podejrzeń lub otrzymanych sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w szkole.
 • Pracownicy obsługi: powinni zgłosić swoje podejrzenia nauczycielowi bądź dyrektorowi, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie.
 • Dyrektor: Jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu dziecka w szkole, a pracownikom higienicznych warunków pracy. W przypadku otrzymania sygnału o podejrzeniu wystąpienia wszawicy w danej grupie, drogą elektroniczną przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym informacje o zaistniałym problemie zdrowotnym.
 • Pielęgniarka szkolna: przeprowadzenie edukacji zdrowotnej wśród pracowników placówki, uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki i zwalczania wszawicy.
 • Pedagog: Współpracuje z dyrektorem w zakresie nadzoru i postępowania w przypadku nieskuteczności wprowadzonych działań.

 

4. Materiały edukacyjne dotyczące wszawicy.

            - WSZAWICA (zał. 1)

 • Czym jest wszawica głowowa i jak wygląda
 • Drogi zarażenia
 • Objawy
 • Leczenie wszawicy
 • Profilaktyka

 

5. Opis Procedury.

 

 1. Aby zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce, niezbędna jest współpraca pomiędzy wszystkimi pracownikami szkoły, uczniami, rodzicami oraz pielęgniarką szkolną. W tym celu:

- Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania prowadzi działania profilaktyczne obejmujące systematyczną działalność edukacji zdrowotnej (szkolenia, pogadanki, materiały informacyjne w formie ulotek itp.) skierowaną do dzieci, rodziców oraz nauczycieli i pracowników placówki.

- Rodzice/opiekuni prawni zobowiązują się do regularnego monitorowania czystości skóry i głowy dziecka zgodnie z zasadami profilaktyki wszawicy, nie rzadziej niż raz w tygodniu, a czynność ta powinna stać się ich nawykiem. Przypominają dzieciom i pomagają w spełnianiu zasad profilaktyki.

- Wychowawcy na początku roku zapoznają rodziców z omawianą procedurą, która powinna być udostępniona także drogą elektroniczną wszystkim zainteresowanym. W ciągu roku przypominają dzieciom o zasadach profilaktyki wszawicy. Jeżeli nauczyciel ma podejrzenia lub sygnały od rodziców o możliwości wystąpienia problemu zdrowotnego w danej grupie, niezwłocznie zgłasza je Dyrektorowi w celu podjęcia dalszych działań.

 

 1. W przypadku wystąpienia wszawicy na terenie placówki:

- Dyrektor po otrzymaniu informacji o podejrzeniu wystąpienia wszawicy u grupy uczniów, osobiście lub przez upoważnioną przez Niego osobę, informuje wszystkich rodziców o konieczności przeprowadzania codziennej kontroli czystości skóry głowy u dzieci i wszystkich domowników, a w razie potrzeby przeprowadzenie u nich odpowiedniej kuracji zgodnie z zał.1.

- W przypadku gdy rodzice zgłoszą trudności w zakupie odpowiednich produktów do przeprowadzenia odpowiedniej kuracji (np. brak środków finansowych), dyrektor szkoły we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej udziela pomocy w tej kwestii.

- W przypadku gdy rodzice mają trudności w przeprowadzeniu kuracji (brak odpowiedniej wiedzy, umiejętności itp.) mogą zgłosić się po pomoc do pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania (lub w razie jej nieobecności w danym momencie w szkole, do pielęgniarki środowiskowej), która przeprowadzi odpowiednia edukację uzupełniającą braki w omawianym zakresie oraz udzieli odpowiednich instruktarzy.

- W przypadku stwierdzenia nieskuteczności zaleconych działań, wychowawca zawiadamia o tym dyrektora, który we współpracy z pedagogiem podejmuje decyzję o podjęciu bardziej radykalnych działań, np. zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka.

Pielęgniarka szkolna, Agata Łakomiec

 

Wszystko o wszawicy 1

Wszystko o wszawicy 2

Wszystko o wszawicy 3

Fakty i mity o wszawicy 1

Fakty i mity o wszawicy 2

 

 

 

pub-8171362515273431
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.