COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ODDZIAŁU ARMII KRAJOWEJ „WYBRANIECCY”

we WZDOLE RZĄDOWYM

31 sierpnia 2020r

Bezpieczny pobyt dzieci w szkole jest dla nas priorytetem.

Rodzicu, zanim podejmiesz decyzje o przysłaniu ucznia do szkoły pamiętaj o:

 • Przekazaniu nauczycielowi  istotnych informacji o stanie jego zdrowia, aby można było zapewnić mu odpowiednią opiekę.
 • Przyprowadź/wyślij do szkoły dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Tylko osoby zdrowe mogą przyprowadzać uczniów z młodszych klas do szkoły.
 • Jeżeli to możliwe, to do szkoły twoje dziecko powinna przyprowadzać i odbierać ta sama osoba, która ma obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły,  innych dzieci i ich rodziców wynoszący 1,5 m.
 • Osoba, która przyprowadza dziecko oddaje je pod opiekę osoby pełniącej dyżur przy drzwiach wejściowych do szkoły lub nauczyciela (rodzic/opiekun nie wchodzi do budynku szkoły). Podobnie po południu dziecko do drzwi przyprowadzi osoba dyżurująca lub nauczyciel.
 • Zaopatrz swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas dowozu do i ze szkoły.
 • Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i maskotek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
 • Przypominaj dziecku, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zachęcaj dziecko do częstego mycia rąk wodą z mydłem.
 • Wytłumacz dziecku, aby nie podawało ręki na powitanie.

Od 1 września wprowadza się w Szkole Podstawowej we Wzdole Rządowym zakaz przebywania rodziców, opiekunów oraz osób trzecich aż do odwołania. Rodzic lub inna osoba może wejść na teren placówki tylko w szczególnych przypadkach po uzgodnieniu z nauczycielem lub dyrekcją zachowując szczególne środki ostrożności (posiadać maseczkę zakrywającą nos i usta, zdezynfekować ręce lub mieć założone rękawiczki ochronne na ręce) 

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY,
ALE ROBIMY TO W TROSCE O ZDROWIE DZIECI.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej im. gen. Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym oraz rodziców i dzieci uczęszczających do placówki.

2. Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19

3. Procedury określają działania, które mają na celu zminimalizowanie możliwości zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić DEKLARACJĘ, stanowiącą załącznik nr 1.

§ 2

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

 2. W zależności od stopnia zagrożenia epidemicznego dokonuje wyboru formy kształcenia – stacjonarnej, zdalnej lub hybrydowej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego.

3. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.

 4. Organizuje pracę szkoły na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

5. Zapewnia  pomieszczenie do izolacji tzw. IZOLATORIUM, w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.

6. Wyposaża w/w pomieszczenie w przyłbicę,  fartuch ochronny,  maski ochronne i rękawiczki oraz płyn dezynfekujący.

7. Zapewnia termometr bezdotykowy do mierzenia temperatury ciała.

8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników i uczniów oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

9. Odpowiada za  umieszczenie przy wejściu do budynku i w innych koniecznych miejscach dozownika z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła oraz instrukcji z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci stanowiących załącznik nr 3, a przy dozownikach z płynem instrukcji do dezynfekcji rąk stanowiącej załącznik nr 2 oraz instrukcji nakładania i zdejmowania rękawic stanowiącej załącznik nr 4 oraz prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki załącznik nr 5.

10. Prowadzi monitoring prac porządkowych.

11. Wyżej wymienione instrukcje, oraz ważne numery telefonów umieszcza się w widocznych miejscach w placówce.

§ 3

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Wszyscy pracownicy i współpracownicy szkoły zobowiązani są do zakrywania nosa i ust podczas przebywania w przestrzeni wspólnej oraz w czasie pełnienia dyżurów.

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 pracownik zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 

4. Przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki oraz w trakcie pracy  pracownicy odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 2 i regularnie myją ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 3.

5. Pracownicy administracji i personel obsługi w miarę możliwości ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

6. Nauczyciele:

a) Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.

b) Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji stanowiącej zał. nr 3  

c) Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

d) Pilnują, aby dzieci korzystały z własnych podręczników i przyborów szkolnych oraz napojów i śniadaniówki. 

e)  Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.

f)  W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka dokonują pomiaru temperatury ciała dziecka za pomocą termometru bezdotykowego.

g) Nauczyciele w klasach 1-3 organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

h)  Prowadzą zaj. wych fiz. na świeżym powietrzu jeżeli warunki atmosferyczne są sprzyjające oraz dokonują dezynfekcji sprzętu sportowego po zajęciach.

i)  W czasie przerw przypominają uczniom o konieczności zachowania dystansu społecznego, noszeniu maseczek w szatniach, toaletach oraz na korytarzach, gdzie nie można zachować dystansu społecznego.

j) Zwraca uwagę aby uczniowie korzystali z własnych podręczników i przyborów szkolnych.

9. Pracownicy obsługi:

a)  Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany.

b) Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.

c) Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, parapety na korytarzach po każdej przerwie oraz włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, klawiatury komputerów i powierzchnie płaskie po zakończeniu zajęć.

d) W salach dezynfekują wszystkie przedmioty, zabawki, urządzenia i sprzęt po zakończonych zajęciach.

e)  Po zakończeniu wydawania posiłków czyszczą i dezynfekują sprzęty w stołówce szkolnej.

f)  Na bieżąco dezynfekują toalety.

g) Wietrzy sale po skończonych zajęciach, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, po zakończeniu przerwy.

h) Używa do dezynfekcji środków zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

i) W sali gimnastycznej podłoga powinny być myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach

j) Dopilnowuje, aby wszystkie osoby trzecie, (w tym rodzice uczniów) wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

10. Pracownicy kuchni:

a) Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.

b) Wykonując zadania, utrzymują dystans społeczny pomiędzy stanowiskami pracy.

c) Oprócz środków higieny osobistej i fartuchów stosują rękawiczki.

d) Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

e) Wszystkie naczynia wielorazowego użytku myją w zmywarce w temperaturze 60°C.

f)  Dezynfekują stoły do spożywania posiłków po każdej grupie korzystającej ze stołówki

g) Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia.

§ 4

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1)  Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa COVID-19 w szkole i podpisują omówioną w § 1 pkt.3 DEKLARACJĘ stanowiącą załącznik nr 1.

2)  Przekazują wychowawcy istotne informacje o stanie zdrowia dziecka. 

3)   Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

4)   Pilnują, aby dziecko posiadało własne przybory i podręczniki oraz nie zabierało do szkoły zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

5)   Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

6)  Zwracają dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

7)  Wchodzą z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły, z zachowaniem zasady                        1  rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi.

8)  Rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków ostrożności przed wejściem do szkoły (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).

9)  Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły oraz sprawdzania na bieżąco informacji od dyrektora lub nauczycieli.

10)  Podają aktualne numery telefonów i adresy mailowe do kontaktu i zobowiązują się do szybkiej komunikacji ze szkołą.

11)  Wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała u dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

§ 5

PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. Do szkoły uczęszcza uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 2. 
 4. Rodzice/Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do strefy wydzielonej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 1. Rodzice/Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 2. W miarę możliwości ograniczone będzie przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 3. W przestrzeni wspólnej – szatnie, korytarz, toalety, hole uczniowie muszą zakładać maseczki.
 4. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 5. Szkoła zaopatrzona jest w termometr bezdotykowy (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 6. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka dokonuję się pomiaru temperatury za pomocą termometru bezdotykowego.
 7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 8. W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.
 9. Unikanie zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. W miarę możliwości klasy pozostają w swoich salach przez wszystkie lekcje (wyjątek stanowią zajęcia wychowania fizycznego i informatyki)
 10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), zasłanianie ust i nosa podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli w sali są szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny być myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 14. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 17. W szatni  uczniowie zajmują wyznaczone dla nich wieszaki. Przed wejściem do szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk. Na teren szatni wchodzą tylko dzieci bez rodziców/opiekunów, sprawnie i w miarę szybko przebierają się i opuszczają pomieszczenie. Na terenie szatni obowiazuje noszenie maseczki.
 18. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 19. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 20. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
 21. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, zamieszcza się na stronie biblioteki uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 22. Nie organizuje się wycieczek szkolnych.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym umieszczone będąh numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 4. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 8. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

Gastronomia

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 2. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości – spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 3. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 5.  Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

 1. Uczniowie muszą być przyprowadzani do świetlicy bez objawów chorobowych.
  1. Na terenie szkoły, w częściach wspólnych uczeń ma obowiązek zakrywania nosa i ust, natomiast w sali w świetlicy nie ma takiego obowiązku.
  1. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochrona podczas kichania i kaszlu.
  1. Wychowawcy świetlicy są zobowiązani do  regularnego wietrzenia sali  (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w szczególności przed przyjęciem wychowanków.
  1. Wychowawcy świetlicy kilka razy dziennie przeprowadzają dezynfekcję stolików.
  1. Wychowawca podczas zajęć świetlicowych wyjaśnia dzieciom.                                          – jakie zasady obowiązują w szkole oraz świetlicy i dlaczego zostały wprowadzone,

      –  instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk,

      –  zwraca uwagę na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce

7. W miarę możliwości w zależności od warunków pogodowych  wychowawcy świetlicy będą prowadzić zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu.                                                     

8.   Uczniowie powinni mieć własne przybory.

9.  Uczniowie podczas zajęć świetlicowych przestrzegają zasad współżycia w grupie związanych z COVID-19 oraz respektują polecenia nauczyciela związane z COVID-19.

§ 6

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

1. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 u dziecka:

a. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

b. Wyznaczona przez dyrektora osoba bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki.

c. Odprowadza dziecko do tzw. IZOLATORIUM.

d. Pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.

e. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji, po czym rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka ze szkoły.

2. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 u pracownika:

a. Zgłasza on fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia tzw. IZOLATORIUM.

b. Następnie opuszcza miejsce pracy i udaje się do lekarza pierwszego kontaktu.

Ważne numery telefonów:

 • Szkoła Podstawowa we Wzdole Rządowym tel. 41 312 02 09
 • Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn tel.  41 311 50 10
 • Kuratorium Oświaty w Kielcach tel.  41 342 16  34
 • Powiatowa w Kielcach tel. 41 345 46 22
 • Całodobowy nr. Alarmowy  Covid-19 tel. 696 750 596

§ 7

PROCEDURA „POSTĘPOWANIE W RAZIE ZACHOROWANIA LUB PODEJRZENIA ZACHOROWANIA”

Procedura „Postępowanie w razie zachorowania

 lub podejrzenia zachorowania  ucznia”

                                             I. Cel procedury

Celem procedury jest zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa w szkole oraz określenie obowiązków i zadań personelu szkoły w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

II. Zakres procedury

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad uczniami oraz ograniczenia ewentualnego rozprzestrzenieniu się koronawirusa na terenie szkoły.

III. Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

1. Rodzic(opiekun prawny):

2. Nauczyciel:

3.Dyrektor:

IV. Sposób prezentacji procedur

1.  Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.

2.  Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole.

3.  Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedur.

V. Tryb dokonywania zmian w procedurze

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor placówki z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczycieli. Wnioskodawcą zmian mogą być również rodzice, pod warunkiem że zmiany będą zgodne z obowiązującymi wytycznymi.

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 września 2020 r.

Opis procedury

I. Zapobieganie

Zadaniem rodziców jest wyrabianie u uczniów określonych umiejętności i nawyków higienicznych, prawidłowego zachowania się przy stole, zasłaniania ust i nosa w czasie kichania, używania chusteczek do wycierania nosa, unikania dotykania oczu, ust rękami.

II. Sposoby przeciwdziałania zarażeniom koronawirusem w szkole

1.  Nauczyciel jest zobowiązany do wdrażania wiedzy i umiejętności higienicznych

a)przestrzeganie dzieci przed zagrożeniami dzięki organizowaniu zajęć opiekuńczych z elementami edukacyjnymi

b)przypominanie uczniom o zasadach prawidłowego korzystania z sanitariatów, dokładnego mycia rąk,

c)utrwalania wiedzy na temat roznoszenia się chorób wirusowych i ich zapobiegania

( np. zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kaszlu),

d)codzienne obserwowanie stanu zdrowia u dzieci (podwyższona temperatura, kaszel)

e) wietrzenie klas, jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.

2.  Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest przyprowadzać zdrowe dziecko do przedszkola i informować o jego  stanie zdrowia ucznia, o ewentualnych chorobach.

3.  Dyrektor szkoły:               

a)pilnuje przestrzegania procedur ograniczających możliwość zarażenia koronawirusem,

b)umieszcza w widocznym miejscu plakaty z informacjami na temat koronawirusa,

c)dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednie środki higieniczne,

 1. Postępowanie w razie zarażenia koronawirusem lub podejrzenia zarażenia – opis działań

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zauważył oznaki choroby u dziecka:

a) jeżeli w trakcie pobytu dziecka w szkole nauczyciel lub inny pracownik zauważy u ucznia objawy chorobowe, niezwłocznie odizolowuje dziecko od reszty grupy,jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia – prosi o nadzór nad swoimi wychowankami innego nauczyciela

b) prosi opiekuna o zabranie dziecka do domu, gdy zauważy objawy chorobowe u ucznia, które rodzic wysłał do szkoły, aby nie narażać zdrowia pozostałych uczniów.

c) niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.

2. Dyrektor szkoły lub nauczyciel pod opieką, którego przebywało dziecko powiadamia rodziców wychowanka, o potrzebie pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

3. Rodzice są zobowiązani odebrać dziecko jak najszybciej ze szkoły oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej.

4. O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor szkoły zawiadamia organ prowadzący i kuratorium oświaty a także stacje sanitarno-epidemiologiczną.

Procedura postępowania w związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa u ucznia
w Szkole Podstawowej we Wzdole Rządowym

1.Podstawą podejmowania wszelkich decyzji, są dla nas zalecenia z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Działania profilaktyczne podejmowane przez szkołę to:

2.W przypadku zauważenia u dziecka przebywającego w szkole objawów chorobowych takich jak:

– gorączka,kaszel, uporczywy katar,

– ogólne osłabienie i złe samopoczucie,

– bóle mięśni, duszności

nauczyciele są zobowiązani do poinformowania o zaobserwowanym stanie zdrowia uczniów rodziców, którzy z kolei mają obowiązek odebrania ucznia ze szkoły najszybciej jak to możliwe.

3. Uczeń pod opieką wyznaczonej przez dyrekcję osoby zabezpieczonej w środki ochrony osobistej przechodzi do Izolatorium, tam czekając na przyjazd rodziców, opiekunów prawnych.

3. Pomieszczenie, w którym przebywał uczeń z objawami chorobowymi zostanie dokładnie wywietrzone i zdezynfekowane.

4. Powrót ucznia do szkoły będzie uzależniony od stanu jego zdrowia i braku widocznych objawów chorobowych.

5. Personel szkoły ma prawo odesłać rodziców z dzieckiem do domu w przypadku zauważenia objawów chorobowych wymienionych w punkcie 2.

6. Komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia są sprawdzane na bieżąco i wszelkie podejmowane kroki są zgodne z ich aktualną treścią.

Sytuacje szczególne

Jeśli w szkole dojdzie do stwierdzenia przypadku zachorowania na COVID-19, informowana jest najbliższa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie. W zależności od decyzji Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej  placówka może zostać zamknięta, a wszystkie dziecii pracownicy a także najbliższa rodzina mająca bezpośredni kontakt dzieckiem, pracownikiem przedszkola może  zostać objęta 14 dniową kwarantanną.
Jako placówka zobligowani będziemy do sporządzenia listy dziecioraz pracowników i podania jej do informacji sanepidu.

Procedura postępowania w związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa u pracownikaw Szkole Podstawowej we Wzdole Rządowym

Cel wdrażanych procedur:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla pracowników Szkoły Podstawowe we   Wzdole Rządowym. Minimalizowanie ryzyka zakażenia dzieci, rodziców, opiekunów oraz osób trzecich.

2. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie placówki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia .

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom szkoły

1. Wykonywanie swoich obowiązków w taki sposób, aby zachować fizyczne odległości między pracownikami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w zakładach pracy minimum 1,5 m).

2. Podzielenie zmian pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie placówki, stosownie do możliwości.

3. Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów – zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m. Wyposażenie pracowników obsługi w środki ochrony indywidualnej w tym, maski, przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby.

4. Zalecenia dla pracowników:

 1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po wejściu do budynku szkoły obowiązkowo zdezynfekować ręce.
 2. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 3. Zachować bezpieczną odległość od współpracowników (rekomendowane są 1,5 do 2 metrów).
 4. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy dokonać dezynfekcji wszystkich pomieszczeń szkoły, w których przebywają uczniowe.
 8. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 9. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

5. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.

6. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.

7. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych.

8. Szczególną troskę o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z dziećmi.

9. Obowiązek stosowania przez dostawców towaru spożywczego środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

10. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

11. Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp.

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do szkoły informacji dla Rodziców,
o przekazywaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym pod opiekę osoby pełniącej dyżur przy drzwiach wejściowych do szkoły lub nauczyciela (wyposażonej w rękawiczki, maseczkę lub przyłbicę ), która po zdezynfekowaniu rąk kieruje go do szatni. W szatni inny pracownik zwraca uwagę, aby w pomieszczeniu jednocześnie nie przebywało więcej niż 4 osoby.

2. Umieszczenie pojemników z płynem dezynfekującym na drzwiach wejściowych do szkoły dla starszych uczniów i dorosłych..

3. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.

4. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów , należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem (minimum 2 metry).

5. Bezwzględny zakaz przebywania w obiekcie osób postronnych ( osoby postronne mogą wejść do budynku w uzasadnionych przypadkach i po uzgodnienia tego z dyrekcją).

6. Bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, toalet, wind, klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów ( używanych przez więcej niż jedną osobę), urządzeń
w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.

7. Precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących.

8. Personel sprzątający powinien być wyposażony i przestrzegać używania maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem..

9. W związku z zagrożeniem wirusem COVID -19 szkoła ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie dzieci oraz personelu.

10. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

11. Przygotowanie i umieszczenie w widocznym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

12. Poinformowanie wszystkich pracowników o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych
w związku z wirusem COVID-19 w danym obiekcie.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem
u nauczyciela/pracownika obsługi

1. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie lekarzem pierwszego kontaktu, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4. Pracownik powinien oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy ustalić listę pracowników, którzy mieli kontakt z chorą  osobą i odizolować ich w innym pomieszczeniu jeżeli jest taka możliwość.

5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

6. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

2. Tracą moc procedury wprowadzone w dniu 20 maja 2020 r. zarządzeniem dyrektora szkoły nr 23-2019/2020

3. Procedury mogą być modyfikowane.

4. Procedury obowiązują do odwołania.

5. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurami niezwłocznie po ich podpisaniu.

6. Uczniowie zostaną zapoznani z procedurami podczas pierwszych zajęć w szkole.

7. Rodzice zostaną zapoznani z procedurami podczas pierwszych zebrań zorganizowanych przez szkołę oraz zobowiązani do podpisania deklaracji stanowiącej załącznik nr 1

Administrator strony Stanisław Kisiel; 2016 Frontier Theme